Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Działalność telekomunikacyjna > Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną

Przed rozpoczęciem działalności telekomunikacyjnej należy zarejestrować działalność gospodarczą.

 

I. Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (w skrócie KRS) (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi ( art. 14 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Organem prowadzącym CEIDG jest Minister Gospodarki (art. 23 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Pozostali przedsiębiorcy podlegają wpisowi do KRS, który jest prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane sądami rejestrowymi (art. 2 ust. 1 ustawy o KRS).

Osoby zagraniczne (osoba fizyczna mającą miejsce zamieszkania za granicą nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą) z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy ( art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Cudzoziemcy (obywatele innych państw niż powyżej wymienione) spełniający warunki określone w art. 13 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółek:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością i
 • akcyjnej,

a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

  

II. Działalność telekomunikacyjna

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega jedynie wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a przedmiotem wniosku o wpis do rejestru może być działalność telekomunikacyjna polegająca na:

 • dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych (oznacza: przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego);
 • świadczeniu usług telekomunikacyjnych (oznacza: wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci  innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek  usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług);
 • dostarczaniu udogodnień towarzyszących (udogodnienia towarzyszące oznaczają: dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru:

 • tel. 22 53 49 416

  

Zobacz także:

Autor informacji: (Konrad Zarzecki) / (2008-08-07)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-08-05 14:23)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2016-05-05 12:03)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.