Nałożone kary - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Regulacja rynku > Nałożone kary
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Nałożone kary

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wyniku postępowań sądowych. 

PGT S.A.

- 200 102,72 zł - kara nałożona decyzją z 6 października 2016 r. za naruszenie obowiązku określonego w art. 57 ust. 6 Pt poprzez żądanie przez Spółkę od konsumentów opłaty wyrównawczej w związku z jednostronnym rozwiązaniem przez konsumenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w ramach promocji Elastyczny lub Elastyczny 19 w wyniku wypowiedzenia przez konsumenta umowy  lub wycofania przez konsumenta zamówienia na Usługę WLR/Abonament, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi WLR/Abonament,

- 100 051,36 zł  -  kara nałożona decyzją z 6 października 2016 r. za naruszenie obowiązku określonego w art. 56 ust. 4 Pt poprzez nieokreślenie w treści umów o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych w ramach promocji Odbierz telefon – Polska bez limitu 29,99, Odbierz telefon – Polska i UE bez Limitu 59,99, Zawsze Taniej, numeru tymczasowego przydzielonego abonentowi.

PGT S.A. złożyło odwołanie od decyzji Prezesa UKE nakładającej ww. kary, wobec czego decyzja jest nieprawomocna.


Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska)

- 2 mln zł - kara nałożona 2 czerwca 2010 r. za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP wyrokiem z 8.10.2012 r. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 14.06.2013 r. obniżył karę pieniężną do 1 mln zł. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 27.08.2014 r. Wyrok jest prawomocny.

- 500.000 zł - kara nałożona 31.12.2009 r. za niewypełnianie obowiązku w zakresie usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 19.07.2012 r.

- 15.000.000 zł - kara nałożona 19.08.2009 r. za niewypełnianie obowiązków w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 20.12.2011 r.

- 50.000 zł - kara nałożona 18.12.2008 r. za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP wyrokiem z dnia 14.10.2010 r.

- 500.000 zł - kara nałożona 12.12.2008 r. za nieprzekazanie Prezesowi UKE treści 554 umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej (art. 33 ust. 1 Pt). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP wyrokiem z 21.10.2010 r. - Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżoną decyzję wyrokiem z dn. 30.11.2010 r.

- 150.000 zł - kara nałożona 08.12.2008 r. za nieprzekazanie Prezesowi UKE treści trzech umów o dostępie telekomunikacyjnym (art. 33 ust. 1 Pt). Sąd Ochrony Komnkurencji i Konsumnetów oddalił odwołanie TP wyrokiem z dnia 23.09.2010 r. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29.06.2011 r. utrzymał karę w wysokości 150.000 zł.

- 8 mln zł - kara nałożona 20.11.2008 r. za niezachowanie określonych w decyzjach Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 6.09.2012 r. uchylił decyzję Prezesa UKE.

- 5 mln zł - kara nałożona 27.10.2008 r. w związku z nieudzieleniem kompletnych informacji na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy (rynek 14). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył karę do 50 000 zł wyrokiem z dnia 21.10.2010 r. Sąd Apelacyjny utrzymał karę  w wysokości 50 000 zł wyrokiem z dnia 8.06.2011 r.

- 200.000 zł - kara nałożona 21.10.2008 r. za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian cenników w związku z wprowadzeniem usługi „szukam i łączę tp”. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP wyrokiem z dnia 29.07.2010 r. Sąd Najwyższy wyrokiem z 10.11.2010 r. uchylił decyzję Prezesa UKE. Wyrokiem z dnia 31.05.2011 r. Sąd Apelacyjny  uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpoznania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 5.10.2012 r. oddalił odwołanie TP. Sąd Apelacyjny wyrokiem z 27.11.2013 r. oddalił apelację TP.

- 50.000 zł - kara nałożona 14.08.2008 r. za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. TP wpłaciła karę w dniu 10.09.2008 r.

- 50.000 zł - kara nałożona 30.07.2008 r. za niewypełnienie w terminie warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, określonych w decyzji Prezesa UKE z dnia 31 lipca 2007 r. (usługa Internet BSA dla Netii). Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UKE wyrokiem z dnia 12.01.2011 r.

- 100.000 zł - kara nałożona 10.06.2008 r. za nieprzedłożenie w terminie uzasadnienia wysokości opłat ustalonych w oparciu o ponoszone koszty na rynku 12 (dostępu szerokopasmowego). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Praezesa UKE wyrokiem z dnia 9.07.2010 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 13.04.2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP wyrokiem z dnia 24.11.2011 r.

- 33 mln zł – kara nałożona 17.08.2007 r. za niewykonywanie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień (oferta RUO). Kara utrzymana w mocy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 08.06.2009 r. - Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie i apelację TP wyrokiem z dn. 9.04.2010 r. TP wpłaciła karę 20.04.2010 r. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 7 lipca 2011 r. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w całości i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Prezesa UKE w dniu 17 stycznia 2012 r. 

- 20.000 zł – kara nałożona 13.08.2007 r. za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył karę do kwoty 10.000 zł - wyrok z 04.12.2008 r.

- 100.000 zł – nałożona 27.07.2007 r. za niewypełnienie obowiązku regulacyjnego w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia zmiany Regulaminu świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp, obowiązujących od dnia 17 kwietnia 2007 r. Kara utrzymana w mocy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 25.09.2008 r. Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 5.11.2010 r.

- 100.000 zł – nałożona 27.07.2007 r. za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia zmiany cennika i regulaminu świadczenia usługi ,,neostrada tp” w związku ze zniesieniem limitów transferu danych w usłudze ,,neostrada tp”, wprowadzonej z dniem 1 lutego 2007 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną przez TP SA decyzję wyrokiem z 4.10.2010 r. 

- 200.000 zł – nałożona 27.07.2007 r. za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych w zakresie nieprzedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia zmiany regulaminu świadczenia usługi promocyjnej „neostrada tp – megaInternet” oraz jej cennika z uzasadnieniem trwającej w okresie od dnia 16 października 2006 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 11.07.2008 r.

- 2 mln zł - nałożona 03.07.2007 r. z powodu nie wywiązania się z obowiązku zapewnienia użytkownikom końcowym sieci TP bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 27.11.2008 r. Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 24.03.2011 r.

- kary nałożone 23.05.2007 r. na Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku z niewypełnianiem przez TP warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego dla usługi Bitstream Access (BSA) świadczonej przez Netię i GTS Energis. Kary utrzymane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na mocy wyroków z 26.05.2008 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SOKiK i decyzję o nałożeniu kary na Prezesa Zarządu TP za niewypełnianie przez TP warunków umowy BSA z Netią - wyrok z 02.12.2008 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UKE - wyrok z 13.01.2010 r.

- 1 mln zł - nałożona 03.04.2007 r. za naruszenia decyzji wprowadzającej ofertę Bitstream Access, polegające na utrzymywaniu w umowach międzyoperatorskich zapisów dotyczących opłat za "nadmiarowy" transfer danych (tzw. limity transferu danych). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył karę o 20% do kwoty 800.000 zł - wyrok z 26.06.2008 r. TP wpłaciła karę 6.08.2009 r.

- 100.000 zł - nałożona 29.03.2007 r. za nieprzedłożenie instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów na rynku rozpoczynania połączeń w sieci TP (rynek 8). Kara utrzymana w mocy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 26.09.2008 r.

- 30 mln zł - nałożona 21.03.2007 r. za niewykonywanie "Oferty ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci" (oferta RIO). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 12.01.2012 r.

- 338.970.000 zł - nałożona 21.02.2007 r. za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu cennika i regulaminu usługi neostrada tp, obowiązujących od 15.02.2007 r., obejmujących w szczególności opłatę za utrzymanie łącza tp, a także za nieokreślenie wysokości tej opłaty na podstawie kosztów jej świadczenia i przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z 18.04.2011 r. Sąd Apelacyyny oddalił apelację Prezesa UKE. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UKE wyrokiem z dnia 3.0.2012 r.

- 500.000 zł - nałożona 16.02.2007 r. za nieprzedłożenie do zatwierdzenia zmiany cennika i regulaminu świadczenia usługi neostrada tp w postaci 5 okresowych ofert promocyjnych (po 100.000 zł za każdą). Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 27.10.2008 r.

- 100.000 zł - nałożona 16.02.2007 r. za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany „Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp", przesłanego przez TP S.A. swoim abonentom wraz z informacją o jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2006 r. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 6.08.2008 r.

- 200.000 zł - nałożona 15.02.2007 r. za nieprzedłożenie do akceptacji projektu zmiany cenników usług linii cyfrowej ISDN tp i Octopus ISDN. TP zapłaciła karę w dniu 25.06.2007 r.

- 100.000 zł - wymierzona 22.11.2006 r. za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji pn. „Startowa promocja neostrady tp”. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 28.08.2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK uchylając w całości decyzję Prezesa UKE wyrokiem z 16.09.2010 r. 

- 100 mln zł - nałożona 25.09.2006 r. za nieuprawnione wiązanie ofert neostrada tp i abonamentu telefonicznego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 21.05.2007 r. uchylił zaskarżoną przez TP decyzję Prezesa UKE o nałożeniu kary. Wyrokiem z 10.04.2008 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SOKiK i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania TP przez sąd I instancji. w dniu 12 maja 2011 r. SOKiK wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Perzesa UKE od wyroku SOKiK wyrokiem z dnia 4.07.2012 r.

- 3 mln zł - nałożona 14.09.2006 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie udzielania informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych (kara za biuro numerów). Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 5.08.2008 r.

- 50.000 zł - nałożona 22.08.2006 r. za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji pn. „Telefon do planu”. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 2.04.2007 r. Kara utrzymana także przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z 10.07.2008 r. TP wpłaciła karę w dniu 20.08.2008 r.

- 200.000 zł - wymierzona 1.08.2006 r. za pobieranie zbyt wysokich opłat za przeniesienie numeru do sieci innego operatora. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 24.07.2007 r. Kara uchylona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z 4.07.2008 r.

- 1 mln zł - wymierzona 27.07.2006 r. za brak realizacji obowiązku poinformowania użytkowników o cenie usług o podwyższonej opłacie przed rozpoczęciem naliczania tych opłat (brak zapowiedzi słownej przed połączeniem np. na numery 0700). W dniu 21.03.2007 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną przez TP decyzję Prezesa UKE o nałożeniu kary. Wyrokiem z 24.04.2008 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SOKiK i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania TP przez sąd I instancji. W dniu 12.09.2008 r. SOKiK utrzymał w mocy karę nałożoną przez Prezesa UKE. Kara została utrzymana także przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z 27.05.2009 r. - decyzja o nałożeniu kary podlega wykonaniu. TP wpłaciła karę 20.08.2009 r.

   

Cyfrowy Polsat S.A.

- 300.000 zł - kara nałożona 23.04.2009 r. za niewykonanie obowiązku przekazania Prezesowi UKE żądanych informacji i dokumentów przewidzianych ustawa Pt. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 18.04.2012 r. Sąd Apelacyjny w dniu 15.01.2013 r. uchylił zaskarżony wyrok SOKiK i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

  

GTS Energis

- 500.000 zł – nałożona 21.07.2006 r. za niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów do analiz rynkowych (m.in. informacji o wykorzystywanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, liczbie użytkowników, nakładach inwestycyjnych lub o dostarczenie dodatkowych danych o świadczonych usługach szerokopasmowych). Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z 9.05.2007 r. Kara utrzymana także przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 2.04.2008 r. Spółka GTS Energis zapłaciła karę 4.04.2008 r.

  

PTK Centertel (obecnie Orange Polska)

- 20 000 zł - nałożona 27 grudnia 2012 r. za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej poprzez ujawnienie danych dotyczących użytkownika i danych teletransmisyjnych.

- 5 mln zł - nałożona 30 grudnia 2011 r. za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTK na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

- 2,5 mln zł - nałożona 26.05.2011 r. za naruszenie obowiazków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 6.11.2012 r.obniżył wysokość kary utrzymał kary do kwoty 1 mln zł. Sąd Apelacyjny wyrokiem z 19.09.2013 r. uchylił decyzję Prezesa UKE w całości oraz oddalił apelację Prezesa UKE w całości.

- 340.000 zł - nałożona 10.11.2008 r. za wykorzystywanie bez pozwolenia radiowego 34 urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej GSM zlokalizowanych w województwie małopolskim i kujawsko-pomorskim. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę wyrokiem z dnia 5.01.2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK wyrokiem z dnia 27.01.2011 r. Wyrok jest prawomocny. Sąd Najwyższy oddalił skargę PTK wyrokiem z dnia 14.02.2012 r.

- 500.000 zł – nałożona 1.04.2008 r. za niewypełnianie warunków zapewnienia Telefonii Dialog S.A. dostępu telekomunikacyjnego, tj. braku realizacji połączeń do numerów niegeograficznych usług audioteksowych i sieci inteligentnych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę wyrokiem z 20.04.2009 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK wyrokiem z 20.01.2010 r. PTK wpłacił karę 16.04.2010 r.

- 900.000 zł – nałożona 5.12.2007 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników, poprzez brak w treści umów oraz w regulaminach świadczenia usług  telekomunikacyjnych postanowień wymaganych przepisami prawa. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z 9.12.2009 r. Sąd Apelacyjny utrzymał karę - wyrok z 30 listopada 2010 r. PTK wpłacił karę 13.12.2010 r.

- 20.000 zł – nałożona 8.08.2007 r. za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę, ale zmniejszył jej wysokość do 10.000 zł - wyrok z 30.01.2009 r.

- 800.000 zł – nałożona 17.07.2007 r. za wykorzystywanie częstotliwości NMT 450 bez pozwoleń radiowych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę, ale zmniejszył jej wysokość do 400.000 zł - wyrok z 26.11.2008 r.

- 5 mln zł – kara nałożona 29.06.2006 r. za udzielanie niespójnych i nieprawdziwych informacji niezbędnych do prowadzenia analiz rynkowych. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 21.04.2008 r. Sąd Apelacyjny utrzymał karę, lecz zmniejszył jej wysokość do 2,5 mln zł. - wyrok z 24.04.2009 r. Zmniejszona kara została zapłacona 4 września 2009 r. Sąd Apelacyjny obniżył karę do wysokości 2,5 mln zł wyrokiem z dnia 24.03.2011 r.

- 200.000 zł – nałożona 1.08.2006 r. za pobieranie wysokiej opłaty zniechęcającej do przeniesienia numeru przy zmianie operatora. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z 8.01.2007 r. Kara uchylona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2007 r. Sąd Najwyższy wyrokiem z 10 listopada 2010 r. uchylił decyzję Prezesa UKE.


Polkomtel

- 510.000 zł  - nałożona 30.07.2010 r. za uniemożliwianie korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 23 października 2015 r. oddalił odwołanie Polkomtela od decyzji Prezesa UKE.

- 2.500.000 zł - nałożona 9.06.2010 r. za niedostarczenie żądanych przez Prezesa UKE danych tj. niewypełnianie obowiązku udzielania informacji. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 10 stycznia 2013 r. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że obniżył wysokość nałożonej kary do kwoty 250 000 zł.

- 800.000 zł - nałożona 2.12.2009 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych przy zmianie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, który wszedł w życie 1 lipca 2009 r. Sad Apelacyjny uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 15 marca 2012 r.

- 50.000 zł - nałożona 15.09.2008 r. za wykorzystywanie bez pozwolenia radiowego pięciu urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej zlokalizowanych w województwie małopolskim.Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 28.04.2011 r. uchylił decyzję Prezesa UKE.

- 100.000 zł - nałożona 17.07.2008 r. za uniemożliwienie skorzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z dn. 7.06.2010 r. Sąd Apelacyjny obiżył karę do 50.000 zł i oddalił apelaję Polkomtela wyrokiem z dnia 20.01.2011 r. Wyrok jest prawomocny. Polkomtel wpłacił karę 8.04.2011 r.

- 450 000 zł – nałożona 5.12.2007 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników, poprzez brak w treści zawieranych umów o świadczenie usług  telekomunikacyjnych postanowień wymaganych przepisami prawa. Skarga Polkomtel S.A. na decyzję odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 18.06.2008 r. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 27.04.2009 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Polkomtel SA wyrokiem z dn. 10.02.2010 r. Wyrok jest prawomocny. Polkomtel wpłacił karę 14.04.2010 r.

- 300 000 zł – wydana 1.08.2006 r. za pobieranie wysokiej opłaty zniechęcającej do przeniesienia numeru przy zmianie operatora.SOKiK uchylił decyzję Prezesa UKE. SA uchylił decyzję Prezesa UKE wyrokiem dnia z 24.03.2011 r.

   

Polska Telefonia Cyfrowa (obecnie T-Mobile Polska)

- 66 000 zł - kara nałożona 28.11.2012 r. za wykorzystywanie częstotliwości w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej w cyfrowej linii radiowej, bez posiadania do tego uprawnień. Sąd Okręgowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił karę wyrokiem z dnia 6.10.2014 r.

- 5 mln zł - kara nałożona 2.08.2011 r. za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę wyrokiem z dnia 21.03.2014 r., po rozpatrzeniu sprawy z odwołania T-Mobile Polska.

- 69 000 zł  - kara nałożona 30.07.2010 r. za uniemożliwianie korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył karę do 5690 zł wyrokiem z dnia 4.07.2012 r.

- 130 000 zł - kara nałożona 18.11.2008 r. za wykorzystywanie częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych dla 13 urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej w województwie małopolskim. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 28.01.2010 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK uchylając decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 12.01.2011 r.

- 2 mln zł – kara nałożona 25.06.2007 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników końcowych przy zmianie regulaminu świadczenia usług. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z 20.05.2008 r. Kara utrzymana także przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z 6.05.2009 r. W związku z utrzymaniem decyzji o nałożeniu kary przez sądy I i II instancji PTC zapłaciła karę 8.05.2009 r. 9.06.2010 r. - Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PTC

- 100.000 zł – wydana 1.08.2006 r. za pobieranie wysokiej opłaty zniechęcającej do przeniesienia numeru przy zmianie operatora. Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 6.03.2007 r. Kara uchylona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 5.02.2008 r. Sąd Najwyższy wyrokiem z 10 listopada 2010 r. uchylił decyzję Prezesa UKE.


Telefonia Dialog sp. z o.o.

 - 21 000 zł - kara nałożona 28 grudnia 2012 r. I.    za wykorzystywanie częstotliwości w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w radiokomunikacji stałej w cyfrowej linii radiowej niezgodnie z uprawnieniami. W dniu 29 stycznia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał apelację spółki i uchylił decyzję Prezesa UKE.


Tele2 Polska (następcą prawnym od 27.02.2009 r. jest Netia S.A.)

- 300.000 zł - kara nałożona 6.05.2009 r. w związku z uniemożliwianiem abonentom WLR korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, a także niewypełnianiem decyzji WLR z dnia 24 lipca 2008 r. Netia wpłaciła karę 20.05.2009 r.

- 500 000 zł - kara nałożona 24.02.2009 r. w związku z kierowaniem na rozliczane w oparciu o PSI punkty styku z siecią TP ruchu telekomunikacyjnego pochodzącego z zagranicy. SOKiK wyrokiem z dnia 16.03.2012 r. uchylił decyzję Prezesa UKE.

- 1 mln zł – kara nałożona 3.11.2006 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w procesie telefonicznego zawierania umów. Spółka Tele2 zapłaciła karę bez odwoływania się do sądu.

  

Exatel SA

- 250.000 zł - kara nałożona dnia 25.08.2009 r. za niewłaściwą realizację przepisów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Exatel zapłacił karę 10.09.2009 r.

  

Telekomunikacja Novum Sp. z o.o.

- 1,5 mln zł - kara nałożona 31.10.2012 r. za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił Decyzję Prezesa UKE wyrokiem z dnia 23 maja 2014 r.

- 250 000 zł - kara nałożona 7.10.2009 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. SOKiK wyrokiem z dnia 16.10.2012 r. uchylił decyzję Prezesa UKE. Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 19.10.2013 r., oddalił apelację Prezesa UKE.

  

P4 Sp. z o.o.

- 125 000 zł - kara nałożona 20.09.2010 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 28 listopada 2012 r. oddalił odwołanie P4.

- 500 000 zł - kara nałożona 14.06.2011 r. za zawyżanie wysokości roszczeń z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez abonenta przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. P4 zapłacił karę 06.10.2011r.

   

Vectra S.A.

- 200 000 zł - kara nałożona 24.12.2012 r. za naruszenie obowiązków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych użytkowników końcowych. Sąd Okręgowy w Warszawie, SOKiK, uchylił decyzję Prezesa UKE z dnia 24 grudnia  2012 r. nr DKE-WPP-621-6/12(14), na mocy której na Vectrę S.A. została nałożona kara pieniężna. Apelacja Prezesa UKE została oddalona w dniu 25.11.2015 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sygn. akt: VI ACa 1704/14.

- 350 000 zł - kara nałożona 19.12.2012 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do uzytkowników końcowych.

- 200 000 zł - kara nałożona 16.12.2011 r. za nienależyte wypełnianie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 18 listopada 2013 r. (sygn. XVII AmT 29/12) oddalił odwołanie Vectry S.A. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. oddalił apelację Vectry S.A. Wyrok jest prawomocny.


TelePolska Sp. z o.o. (obecnie TelePL sp. z o.o.)

- 1 936 840,10 zł - kara nałożona 02.12.2013 r. za niewypełnienie obowiązku określonego art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego, poprzez zawieranie z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony, których początkowy okres obowiązywania był dłuższy niż 24 miesiące. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. XVII AmT 20/14) oddalił odwołanie TelePL sp. z o.o. od decyzji Prezesa UKE z dnia 02.12.2013 r.


PTS S.A.

- 497 120,34 zł - kara nałożona w dniu 16 lipca 2014 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; niewypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji (art. 209 ust. 1 Pt). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 21 października 2015 r. uchylił decyzję Prezesa UKE uznając, iż stwierdzone w decyzji Prezesa UKE naruszenia miały miejsce, zaś decyzja została uchylona, ponieważ kary nie zostały przypisane odpowiednio do każdego naruszenia. Sygn. Akt: XVII AmT 48/14. Wyrok nie jest prawomocny.

- 49 914 zł - kara nałożona 30.12.2013 r. za naruszenie obowiązków informacyjnych wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).


Telekomunikacja dla Domu sp. z o.o.

- 38 815,27 zł – kara nałożona 23 grudnia 2015 r. za naruszenie art. 57 ust. 6 Pt, poprzez pobieranie od konsumentów opłaty wyrównawczej, w przypadku wypowiedzenia przez konsumenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Spółkę z winy konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi WLR,

- 19 407,64 zł – kara nałożona 23 grudnia 2015 r. za naruszenie art. 172 ust. 1 Pt, poprzez wykonywanie połączeń telefonicznych, w trakcie których oferowane były usługi świadczone przez Spółkę oraz uzgadniany był termin wizyty przedstawiciela Spółki, do użytkowników końcowych, którzy nie wyrazili zgody określonej w art. 172 Pt w związku z art. 174 Pt.
Kary nałożone na Telekomunikację Polską S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Prezesa UKE):

   

- 10 mln zł - nałożona 7.11.2005 r. za niewykonanie decyzji o połączeniu sieci TP i TeleNet-Mielec (obecnie Multimedia). Kara utrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z 2.10.2006 r. TP złożyła apelację i jeszcze nie zapłaciła. Sąd Apelacyjny 25.04.2007 r. uchylił wyrok SOKiK z powodów formalnych i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania TP przez sąd I instancji. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, wyrokiem z 25.06.2009 r. SOKiK ponownie uchylił w całości decyzję Prezesa URTiP. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UKE wyrokiem z 29.09.2010 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prezesa UKE od wyroku SA wyrokiem z dnia 6.10.2011 r.

- 1 mln zł - nałożona 17.09.2002 r. za niewykonanie decyzji o współpracy pomiędzy Netią Telekom Lublin a TP. Kara utrzymana Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyrok z 9.05.2005 r. TP złożyła apelację. Sąd Apelacyjny także utrzymał karę - wyrok z 6.09.2006 r. W związku z utrzymaniem decyzji o nałożeniu kary przez sądy I i II instancji TP zapłaciła karę 5.12.2006 r. TP złożyła jeszcze skargę kasacyjną od wyroku Sadu Apelacyjnego. W dniu 6.06.2007 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną TP.


 

Autor informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-12-14)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-12-14)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-12-06 12:31)
|

 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.