Odpowiedzialność operatorów pocztowych - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Poczta > Poradnik konsumenta > Odpowiedzialność operatorów pocztowych
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Odpowiedzialność operatorów pocztowych

Przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) regulują kwestie odpowiedzialności operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne.

Co do zasady do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy Prawa pocztowego nie stanowią inaczej.

Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
 • wskutek siły wyższej,
 • z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego,
 • z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych,
 • z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
Operator pocztowy powołując się na jedną z ww. przyczyn musi przedstawić dowód jej wystąpienia.

Operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym Prawem pocztowym, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
 • jest następstwem czynu niedozwolonego,
 • nastąpiło z winy umyślnej operatora,
 • jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.
Wykazanie przez reklamującego jednej z wyżej wskazanych okoliczności stanowi przesłankę ubiegania się o odszkodowanie odpowiadające faktycznie poniesionej szkodzie.

Maksymalną wysokość odszkodowania przysługującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej określają przepisy Prawa pocztowego.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej przysługuje odszkodowanie:
 • za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej,
 • za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie,
 • za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
 • za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, przewidziana w przypadku utraty przesyłki poleconej albo utraty paczki pocztowej,
 • za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy,
 • za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono,
 • za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania – w wysokości stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę listową najszybszej kategorii danego przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii tego samego przedziału wagowego.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej niebędącej usługą powszechną przysługuje odszkodowanie:

 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
 • za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
 • za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę
– chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.

Operator pocztowy jest obowiązany do wypłaty odszkodowania w zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych doręczanych w trybie postępowania administracyjnego[1], postępowania cywilnego[2], postępowania karnego[3] oraz postępowania podatkowego[4], polegającego na:
 • nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora pocztowego dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej przez adresata jeżeli uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia przesyłki lub
 • zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo wskazany powód
– w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz z opłatą za zapewnienie potwierdzenia jej odbioru oraz za zwrot tej przesyłki, jeżeli taka opłata została pobrana.

W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego odszkodowania.

Niewykonaniem usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej jest w szczególności doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania. Przy czym, do wskazanego okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu, na który przesyłka została zatrzymana przez operatora wyznaczonego w przypadkach określonych w Ustawie.

Kwoty, przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową, w tym powszechną, podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki przysługują od dnia w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji lub od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

UWAGA! Pamiętać należy, iż roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej, wygasa w skutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie miedzy przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

WAŻNE! W sytuacji świadczenia usługi pocztowej w obrocie zagranicznym pierwszeństwo mają zasady określone w międzynarodowych przepisach pocztowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej
 • Telefonicznie: 22 53 49 132
 • Faks: 22 53 49 301
 • e-mail: uke@uke.gov.pl
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

________
[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).


Autor informacji: (Magdalena Sławińska) / (2015-12-03)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2015-12-03 12:02)
Ostatnia zmiana: (Wojciech Gunia) / (2017-06-13 15:25)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.