Postępowanie interwencyjne prowadzone przez Prezesa UKE - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Poczta > Poradnik konsumenta > Postępowanie interwencyjne prowadzone przez Prezesa UKE
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Postępowanie interwencyjne prowadzone przez Prezesa UKE

Prezes UKE, jako organ regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podejmuje interwencje u operatorów pocztowych dotyczące świadczonych przez nich usług pocztowych.

Prezes UKE może podjąć interwencję u operatora pocztowego w przypadku nieuwzględnienia roszczeń osoby uprawnionej do złożenia reklamacji w trybie rozpatrywania reklamacji lub nawet w sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie zostało jeszcze zakończone. Wniosek o interwencję Prezesa UKE może dotyczyć wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem usług pocztowych przez operatora pocztowego. Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego można zwrócić się także w sytuacji, gdy operator pocztowy nie udzielił w obowiązującym terminie odpowiedzi na reklamację lub odwołanie od odpowiedzi na reklamację, nie wykonał czynności wynikających z uznania reklamacji albo nie dopełnił innych obowiązków dotyczących procedury rozpatrywania reklamacji (np. odpowiedź na reklamację nie zawiera wszystkich wymaganych elementów).

UWAGA! Prezes UKE podejmuje interwencje u operatorów pocztowych dotyczące usług pocztowych, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy, usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:
 • realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych,
 • przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa powyżej,
 • przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej,
 • prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów,
 • realizowanie przekazów pocztowych.

Regulacjom Prawa pocztowego podlegają paczki pocztowe będące przesyłkami rejestrowanymi, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g i wymiarach:
 • z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo
 • które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.

WAŻNE! Usługi pocztowej nie stanowi m.in. przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych przepisów (np. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.)).
 
Aby Prezes UKE mógł wystąpić do operatora pocztowego w Twojej sprawie należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej opis zaistniałej sytuacji oraz kopię dokumentacji istotnej dla sprawy (w przypadku gdy taka jest), np. kopię potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej czy decyzje operatora pocztowego dotyczące odmowy uznania reklamacji.

Skargi i wnioski kierowane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej pocztą lub drogą elektroniczną na adres uke@uke.gov.pl bądź poprzez formularz kontaktowy UKE powinny zawierać adres (w tym kod pocztowy) osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

WAŻNE! Jeżeli osoba składająca wniosek występuje w czyimś imieniu, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy, chyba że zachodzą przesłanki zwolnienia z opłaty skarbowej.

W toku postępowania interwencyjnego Prezes UKE zwraca się do operatora pocztowego o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Należy mieć na uwadze, że określony prawem katalog uprawnień regulatora nie przyznaje Prezesowi UKE prawa do bezpośredniego rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze decyzji, której adresatem byłby operator pocztowy. Prezes UKE nie jest także instancją odwoławczą od rozstrzygnięć operatorów pocztowych działających na rynku usług pocztowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

 • Telefonicznie: 22 53 49 132
 • Faks: 22 53 49 301
 • e-mail: uke@uke.gov.pl
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Autor informacji: (Magdalena Sławińska) / (2017-06-09)
Udostępnienie informacji: (Wojciech Gunia) / (2017-06-09 13:12)
Ostatnia zmiana: (Wojciech Gunia) / (2017-06-27 13:48)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.