Pozwolenia amatorskie - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia amatorskie

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Pozwolenie radiowe dla osób fizycznych wydajemy osobie posiadającej aktualne świadectwo operatora urządzeń radiowych. Informacje o świadectwach znajdują się na stronie: http://archiwum.uke.gov.pl/swiadectwa-amatorskie-4390.

Wszystkie pozwolenia amatorskie wystawiamy w Warszawie.

Wykaz pozwoleń publikujemy na stronie: https://amator.uke.gov.pl/. Wykaz jest uaktualniany raz na dobę.
UWAGA: pozwolenie (lub decyzja zmieniająca pozwolenie) umieszczane jest w wykazie dopiero po otrzymaniu przez nas potwierdzenia dostarczenia pozwolenia do wnioskodawcy, a więc z pewnym opóźnieniem. Brak pozwolenia i znaku wywoławczego w wykazie nie musi oznaczać, że pozwolenie nie zostało wydane. Ważność pozwolenia jest każdorazowo określona na dokumencie.

Pozwolenia wydajemy na czas określony. Wszystkie pozwolenia (zezwolenia) wydane w przeszłości na czas nieokreślony, straciły swoją ważność na podstawie obowiązujących obecnie przepisów.

Nie przedłużamy ważności pozwolenia radiowego. Po upływie terminu jego ważności, w celu kontynuacji uprawnień do używania stacji amatorskiej, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie.

Nie wydajemy jednemu wnioskodawcy więcej niż jednego pozwolenia tej samej kategorii, z taką samą lokalizacją stacji.

Cudzoziemiec lub obywatel polski, stale rezydujący za granicą, który posiada uprawnienia nadane w kraju zamieszkania, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni), nie musi posiadać polskiego pozwolenia amatorskiego.

 

II. Znaki wywoławcze

Znak wywoławczy dla stacji amatorskiej przydzielamy w pozwoleniu radiowym.

Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie czterech liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera). Prefiks SR przydzielamy wyłącznie dla stacji bezobsługowej.

W pozwoleniu dodatkowym znak wywoławczy może być dłuższy i zawierać: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie siedmiu liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera).

Znak wywoławczy nie służy do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

  

III. Pozwolenia dla osób fizycznych (indywidualne)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence)

Wydajemy osobie, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-1-i
 • dla cudzoziemców - formularz wniosku: RA-i-f

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

Osoba posiadająca pozwolenie kategorii 2, wydane w 2008 roku na podstawie świadectwa klasy B, która chce wymienić je na pozwolenie kategorii 1, może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia kat. 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wys. 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat. 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie posiadanego pozwolenia kat. 2.
Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydamy pozwolenie kat. 1 na 10 lat, ze znakiem wywoławczym określonym we wniosku (tym samym jak w pozwoleniu kat. 2 lub innym).

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence)

Wydajemy osobie, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 • formularz wniosku: RA-3-i
 • dla osób poniżej 13 roku życia - formularz wniosku: RA-3-m

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który ukończył 13 lat i nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

W imieniu radioamatora, który nie ukończył 13 lat, wniosek (RA-3-m) wypełnia rodzic (opiekun).

Pozwolenie kategorii 5

Wydajemy osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:
nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,
większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

 • formularz wniosku: RA-5-i

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 5 lat.

Pozwolenie dodatkowe

Wydajemy osobie, która posiada pozwolenie kategorii 1.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-d-i

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

 

IV. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. klubowe)

Pozwolenie kategorii 1

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-1-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

Pozwolenie kategorii 5

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby, która ukończyła 18 lat, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnej za pracę stacji.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:
nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,
większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

 • formularz wniosku: RA-5-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 5 lat.  

Pozwolenie dodatkowe

Wydajemy osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1.

Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (załącznik u dołu strony).

 • formularz wniosku: RA-d-k

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

V. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z dowodem opłaty skarbowej,  powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie, bądź ewentualnie do jednej z delegatur.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/.

Dane delegatur UKE znajdują się na stronie: http://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

We wniosku o pozwolenie radiowe można wpisać propozycje 3 znaków wywoławczych. Jeśli jest to kontynuacja dotychczasowego znaku, należy go podać jako propozycję.

W pozwoleniu przydzielamy wolny znak wywoławczy, we wpisanej we wniosku kolejności. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych, który publikujemy na stronie: https://amator.uke.gov.pl/.
Nie dokonujemy "rezerwacji" znaku wywoławczego przed otrzymaniem wniosku. Nie podajemy wykazu dostępnych znaków.

Lokalizację stacji określać za pomocą adresu lub, jeśli jest to niemożliwe, za pomocą współrzędnych geograficznych. Nie akcepujemy innych form określania lokalizacji.

 

VI. Opłata skarbowa

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wnioskodawcy zależy na rozpoczęciu wykorzystania stacji w określonym terminie, ponieważ najwcześniejszą możliwą datą ważności pozwolenia, jest dzień jego doręczenia wnioskodawcy.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Nie wydajemy pozwolenia w siedzibie Urzędu.

Pozwolenie możemy zmienić, na przykład w przypadku zmiany adresu zamieszkania, zmiany lokalizacji stacji lub zmiany znaku wywoławczego. Formularz wniosku o zmianę pozwolenia (RA-zm) znajduje się u dołu strony. Decyzję zmieniającą wydajemy bezpłatnie. Pozwolenie przestaje wtedy pełnić rolę Licencji CEPT (istotne tylko przy wykorzystywaniu go za granicą).

Decyzja zmieniająca pozwolenie (również znak wywoławczy) dotyczy tylko jednorazowej zmiany. Kolejnej zmiany pozwolenia (w tym również znaku wywoławczego) dokonujemy kolejną decyzją zmieniającą, na wniosek zainteresowanego.

Znak zmieniany możemy wówczas przydzielić innemu wnioskodawcy i w takim przypadku nie będzie możliwości "powrócenia" do poprzedniego znaku (znak nie jest "blokowany" na okres jego zmiany).

Aby posiadać pozwolenie, które uwzględnia zmiany i jednocześnie pełni rolę Licencji CEPT, należy złożyć wniosek o nowe pozwolenie (z wpisanymi nowymi danymi) wraz z wnioskiem o uchylenie dotychczasowego pozwolenia. W tym przypadku obowiązuje opłata skarbowa.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2018-01-10 13:40)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie