Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Działalność telekomunikacyjna > Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Jak dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru? W tym miejscu udostępniamy informacje o rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

I. Znajdź przedsiębiorcę w rejestrze UKE

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Rejestr jest jawny i dostępny pod poniższym odnośnikiem:


REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH


Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest aktualizowany automatycznie z zewnętrznej bazy danych. Data aktualizacji rejestru jest umieszczona przy wyniku wyszukiwania.


II. Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Podstawę prawną wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych stanowi:

 • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz przepisy art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807);
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz. U. 2013 poz. 1174).

Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, korzystając ze wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru (znajduje się u dołu tej strony), wskazuje działalność telekomunikacyjną, jaką zamierza wykonywać.

W przypadku, gdy zamierzona działalność nie została ujęta we wzorze, należy zaznaczyć pozycję „inne” i wpisać ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnienia towarzyszącego, w taki sposób, aby z treści  jednoznacznie wynikało jaki jest rodzaj i zakres tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj świadczonej usługi telekomunikacyjnej odpowiadał rodzajowi wykorzystywanej sieci telekomunikacyjnej.

We wniosku przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów składa oświadczenie (art. 10 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego) następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne".
Uprzejmie informujemy, że w punkcie 52  "Wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych" stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji, zaistniał błąd drukarski w postaci braku linii oddzielających podpunkty a -f w kolumnach oznaczonych R i Z.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku uprzejmie prosimy o samodzielne przedłużenie linii oddzielających treść poszczególnych podpunktów od a do f do końca tabeli, tj. przez obszar kolumn R i Z.

Błędy powstały poza sferą działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tym niemniej przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.  

III. Gdzie składać wnioski

Wnioski o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy składać na adres delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Polski.

Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączone do tego wniosku oraz wpis do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej (art. 10 ust. 12 Prawa telekomunikacyjnego).

  

IV. Zaświadczenie o wpisie do rejestru

Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej (art. 11 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).

Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do Urzędu upłynęło 14 dni) przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.


V. Wydawanie aktualnych zaświadczeń o wpisie do rejestru (duplikatów)

W celu uzyskania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy zwrócić się do delegatury UKE właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z pisemnym podaniem podpisanym zgodnie z reprezentacją jak w KRS, oraz dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Jednocześnie informujemy, że wydane przy rejestracji lub zmianie wpisu zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

  

VI. Zmiany we wpisie do rejestru

Zmiany we wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonuje się korzystając z wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (znajduje się u dołu strony).


VII. Wykreślenie z rejestru

Zgodnie z art. 12 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 1-8 ustawy dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm. ), w przypadku gdy podmiot zakończy wykonywanie działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego złożenia pisemnego wniosku do Prezesa UKE o dokonanie wykreślenia z rejestru. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru (znajduje się u dołu tej strony) i przesłać go do delegatury UKE właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Niewypełnienie powyższego obowiązku, stanowi w świetle art. 209 ust. 1 pkt 1 Prawa Telekomunikacyjnego naruszenie obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą i podlega karze pieniężnej. Ponadto, zgodnie z art. 209 ust. 2 przedmiotowej ustawy, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) Prezes UKE wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Przepis ten nie pozostawia Prezesowi UKE żadnego luzu decyzyjnego, jeśli więc uzyska on powyższą informację, jest zobowiązany do niezwłocznego wykreślenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z rejestru.

Powyższa regulacja jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy dokonali przekształcenia formy prawnej swojej działalności gospodarczej z osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na spółkę prawa handlowego (spółkę działającą na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.). W takiej sytuacji są oni zobligowani do niezwłocznego złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jeśli tego obowiązku nie wykonają, zaś Prezes UKE uzyska informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG, nastąpi wykreślenie ich wpisu z RPT. Będzie to z kolei skutkowało utratą uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej przekształconego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. W wypadku prowadzenia działalności telekomunikacyjnej mimo wykreślenia wpisu przedsiębiorcy, może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 63 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 

VIII. Wpis do rejestru dla spółek cywilnych

Uprzejmie informujemy, że wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (dalej RPT) podlega nie spółka cywilna, ale każdy z jej wspólników odrębnie. Spółka cywilna nie posiada bowiem podmiotowości prawnej ani też nie jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy wprost wskazuje, że za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ponadto, status przedsiębiorcy w przypadku zawarcia umowy spółki przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przysługuje tej osobie fizycznej, a nie spółce cywilnej. Spółka taka nie posiadając statusu przedsiębiorcy nie powinna podlegać wpisowi do RPT.

W świetle powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), do RPT należy dokonywać wpisu danych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą. Zatem wpisowi do RPT podlega nie spółka cywilna, ale wyłącznie wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca), która zamierza prowadzić gospodarczą działalność telekomunikacyjną. W konsekwencji obowiązkowi dokonania takiego wpisu podlega każdy ze wspólników spółki cywilnej będący przedsiębiorcą. Spółka cywilna, jak już bowiem zostało wskazane wcześniej, nie posiada podmiotowości prawnej, ale jest umową zawartą w celu osiągnięcia wspólnego tym przedsiębiorcom celu gospodarczego.


IX. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru:

 • tel. 22 53 49 416

 

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Marek Ostanek) / (2013-10-18)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-10-18)
Ostatnia zmiana: (Wojciech Gunia) / (2017-02-20 09:32)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.