Wpis do rejestru jst - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Infrastruktura > Dla samorządów > Rejestr jst > Wpis do rejestru jst
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wpis do rejestru jst

Jak dokonać wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji? Jak zmienić wpis lub dokonać wykreślenia z tego rejestru? - przedstawiamy szczegółowe informacje i wzór wniosku.

 

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (rejestru JST) stanowi:

 • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. 106, poz. 675);
 • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - organem prowadzącym rejestr JST wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE;
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz. U. 2013 poz. 1174).


II. Wzór wniosku o wpis do rejestru JST

Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, niebędąca działalnością gospodarczą, wykonywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  Działalność w zakresie telekomunikacji prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego wymaga uzyskania wpisu do rejestru JST.

Jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić działalność w zakresie telekomunikacji w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Wnioskodawca na podstawie odrębnych przepisów, korzystając ze wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru (znajduje się u dołu tej strony), wskazuje działalność telekomunikacyjną, jaką zamierza wykonywać.

W przypadku, gdy zamierzona działalność nie została ujęta we wzorze, należy zaznaczyć pozycję „inne" i opisać tą działalność z wyszczególnieniem sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnienia towarzyszącego w taki sposób aby z treści jednoznacznie wynikało, jaki jest rodzaj i  zakres tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj świadczonej usługi telekomunikacyjnej odpowiadał rodzajowi wykorzystywanej sieci telekomunikacyjnej.

We wniosku podmiot prowadzący działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie odrębnych przepisów składa oświadczenie (art. 10 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego) następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne".

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru JST w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z oświadczeniem (art. 10 ust. 8 w związku z art.13a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do Urzędu upłynęło 14 dni)   wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upływem 7 dni od dnia jego wpływu do Urzędu.

  

III. Gdzie składać wnioski

Wnioski o wpis lub zmianę wpisu do rejestru JST należy składać na adres delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Polski.

Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączone do tego wniosku oraz wpis do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej (art. 10 ust. 12 Prawa telekomunikacyjnego).

  

IV. Zaświadczenie o wpisie do rejestru

Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej (art. 11 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego).

Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do Urzędu upłynęło 14 dni) wnioskodawca na podstawie odrębnych przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał wnioskodawcę  na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.

  

V. Zmiany we wpisie do rejestru

Zmiany we wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji dokonuje się korzystając z wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego (znajduje się u dołu strony).

 

VI. Jak dokonać wykreślenia z rejestru JST

Zgodnie z art. 12 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 1-8 ustawy dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), w przypadku gdy podmiot zakończy wykonywanie działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego złożenia pisemnego wniosku do Prezesa UKE o dokonanie wykreślenia z rejestru. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru JST (znajduje się u dołu strony) i przesłać go do delegatury UKE właściwej ze względu na siedzibę jednostki samorządu terytorialnego.


VII. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji na adres: uke@uke.gov.pl

  

Autor informacji: (Marek Ostanek) / (2013-10-18)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-10-18)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2016-05-05 11:57)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.